Προϋπόθεση για την έκπτωση του ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είναι η καταχώρηση της πράξης στα τηρούμενα βιβλία με την πίστωση του αναλογούν ΦΠΑ στον οικείο λογαριασμό και η εμφάνιση της αξίας στη δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου στη χρέωση και πίστωση.

1. Σύμφωνα με την περ γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΦΠΑ, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών αποτελεί αντικείμενο του ΦΠΑ.

2. Στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, υπόχρεος στην απόδοση του φόρου είναι το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (περ. θ΄ παρ. 1 άρθρου 35 ΦΠΑ).

Ο φόρος αποδίδεται με την πρακτική της χρεωπίστωσης στην δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου, εφόσον διενεργούνται πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης.

3. Για την άσκηση του δικαιώματος έκ­πτωσης προκειμένου για τις ενδοκοινοτικές αποκτή­σεις που πραγματοποιεί ο υποκείμενος, όπως και για κάθε άλλη πράξη, πρέπει να κατέχει νόμιμο τιμολό­γιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τι­μολογίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τιμολό­γιο ή άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και να είναι εφικτός ο προσδιορισμός του φόρου που αναλογεί στην αξία αυτών, μπορεί να ληφθεί υπόψη η περιοδική δήλωση που υποβάλλεται, στην οποία περιλαμβάνονται και οι εν λόγω ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Οι πράξεις αυτές πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία (περ. δ΄ παρ. 1 άρθρο 32 ΦΠΑ).

Στην εγκύκλιο >ΠΟΛ 1156/1997 σημειώνεται ότι, προϋπόθεση για την έκπτωση του φόρου που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτή­σεις, είναι η πίστωση του λογαριασμού Φ.Π.Α, του δημοσίου με το φόρο αυτό και ο συνυπολογισμός του συγχρόνως στο φόρο εκροών της οικείας περιο­δικής δήλωσης.

Επίσης, με την εγκύκλιο ΦΠΑ >ΠΟΛ 1282/1992 έχουν δοθεί οδηγίες για τον χειρισμό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σε σχέση με την εκπλήρωση της υποχρέωσης καταχώρησης στα βιβλία και την έκπτωση του φόρου. Ειδικότερα αναφέρεται: «για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν θα καταβάλλεται ουσιαστικά ο φόρος που αναλογεί σ΄ αυτές αλλά θα οφείλεται μέχρι το χρόνο υποβολής της προσωρινής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου, οπότε θα συμψηφίζεται κατά κανόνα ως φόρος εισροών με ισόποσο ποσό φόρου που θα οφείλεται για τις ίδιες πράξεις στην ίδια φορολογική περίοδο. Θα γίνεται δηλαδή απλά λογιστική και μόνο τακτοποίηση του φόρου που αναλογεί στις πράξεις των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς στην ουσία να καταβάλλεται ο φόρος αυτός. Κατά συνέπεια, με την παραλαβή ή αποστολή των αγαθών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή άλλου κράτους – μέλους, θα πιστώνεται ο λογαριασμός του φόρου προστιθέμενης αξίας και ταυτόχρονα με την πίστωση θα γίνεται και ισόποση χρέωση του λογαριασμού ΦΠΑ. Όσον αφορά την αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης, θα καταχωρείται στα βιβλία του υποκειμένου ως εισροή, σε χωριστό λογαριασμό, το κόστος αυτής και θα λαμβάνεται ως φορολογητέα αξία της συγκεκριμένης πράξης αυτή που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και ως εκροή (πλασματική) σε χωριστό λογαριασμό το ίδιο ποσό.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος στην καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον βέβαια ο λήπτης έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού.

Ο φόρος της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών εκπίπτεται όταν παρέχεται από το νόμο ολικό δικαίωμα έκπτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται αποκλεισμός του δικαιώματος έκπτωσης ή θα γίνεται επιμερισμός του φόρου που εκπίπτεται σε περίπτωση επιμερισμού φόρου κοινών εισροών.

Η πιστοχρέωση του ΦΠΑ γίνεται σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές της λογιστικής.

Εξυπακούεται βέβαια ότι δεν χρεώνεται ο λογαριασμός ΦΠΑ με το φόρο αυτό όταν δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή κατά το μέρος που δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο φόρος θα καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής δήλωσης». Σχετική και η εγκ. >1031796/219/23-5-1998.

Σημειώνεται ότι με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014, το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον νόμο αυτό. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων .

4. Με την αναγραφή των πράξεων (ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) στον πίνακα εκροών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για την απόδοση του φόρου, αλλά και στον πίνακα εισροών για την έκπτωση του φόρου, καθώς και της καταχώρησης στα βιβλία του αναλογούν ΦΠΑ στους οικείους λογαριασμούς, εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΦΠΑ, της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ΦΠΑ και της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ΦΠΑ για την απόδοση και έκπτωση του ΦΠΑ.

Σε ενδεχόμενο έλεγχο, η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει τον καταλογισμό του οικείου φόρου, ενώ δεν προκύπτει επίδραση επί του κύρους των βιβλίων για τις συγκεκριμένες παραλήψεις.

Πηγή e-forologia

 

Γ. Nασιώκας & Συνεργάτες

Λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες

Παπαδιαμαντοπούλου 68 Ζωγράφου – Αθήνα

Τηλ. 2107779009

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print