Πότε χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1.1.2017. Τι πραγματικά ισχύει, παραδείγματα

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Μέσω της σημερινής επισήμανσης θέλουμε να υπενθυμίσουμε ένα ζήτημα που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς φορολογούμενους, αλλά φυσικά και τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς και αφορά στην αντιμετώπιση των νέων βεβαιωμένων οφειλών που προκύπτουν μετά την 1.1.2017 και έως 31.12.2017, για τη διατήρηση των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών των 100 δόσεων1. Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στην κείμενη νομοθεσία, ειδικά για το εν λόγω θέμα και αναφορικά με το τι ισχύει μέχρι 31.12.2016, είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη επισήμανσή μας «Παρελθόν» η ρύθμιση των 100 δόσεων.

Ας δούμε όμως ξανά, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει μέσα από τα οριζόμενα της ΠΟΛ.1273/30.12.2015:

1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν.4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως:

ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν.4321/2015 δεν απόλλυται, εάν:

α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης,

β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή.

4. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

5. Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

6. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν αναλογικά και για τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1−17 Ν.4321/2015 και στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4305/2014, όπως ισχύουν, και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις ΠΟΛ.1080/7.4.2015 και ΠΟΛ.1236/7.11.2014, όπως ισχύουν, αντίστοιχα.

Έτσι, από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 νέες βεβαιωμένες οφειλές, εφόσον δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 100 δόσεων του άρθρου 51 του ν.4305/2014 ή των άρθρων 1−17 του ν.4321/2015 (όπως τροποποιήθηκαν από τις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του αρθ. 4 του ν.4346/2015 και ισχύουν)2 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015 και προκειμένου να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει ο οφειλέτης :

α) να εξοφλήσει ολοσχερώς τις νέες οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες ή

β) να τις υπαγάγει σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες (πάγια ρύθμιση με επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεδομένου ότι για την συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάρχει ακόμα ηλεκτρονική εφαρμογή) ή

γ) να εξοφλήσει ολόκληρη τη νέα οφειλή εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης και μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο να μην έχει εξοφλήσει εκπρόθεσμα (εντός 15ημέρου) άλλη οφειλή. *

* Η δυνατότητα αυτή, δεν θα παρέχεται μετά την 31.12.2017. Από 1.1.2018, για να διατηρήσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει να εξοφλεί ή να ρυθμίζει εμπρόθεσμα -πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες- όλες τις νέες οφειλές που θα προκύπτουν.

Παραδείγματα:

► Φορολογούμενος είχε εντάξει οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεών του και όλες τις νέες οφειλές που προκύπτουν. Στις 31.1.2017 εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της τελευταίας δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ο οφειλέτης εντάσσει αυτή τη δόση στην πάγια ρύθμιση απευθυνόμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 26.1.2017 (εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν τις 31.1.2017). Στην περίπτωση αυτή, διατηρεί και τη ρύθμιση των 100 δόσεων, επειδή η ένταξη στη νέα ρύθμιση έγινε εμπρόθεσμα (σ.σ. πριν τις 31.1.2017).

► Φορολογούμενος είχε εντάξει οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και αποπληρώνει εμπρόθεσμα τα ποσά των δόσεών του και όλες τις τυχόν νέες οφειλές που προέκυψαν εκτός από την τελευταία δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α που έληγε την 31.1.2017, την οποία πληρώνει εκπρόθεσμα στις 7.2.2017 διατηρώντας στην περίπτωση αυτή ενεργή και τη ρύθμιση των 100 δόσεων (η εξόφλησή έγινε εντός 15νθημέρου από την λήξη της οφειλής). Ο ίδιος οφειλέτης όμως, πληρώνει εκπρόθεσμα στις 11.4.2017 φόρο μισθωτών εργασιών που έληγε στις 31.3.2017 χάνοντας στην περίπτωση αυτή τη ρύθμιση των 100 δόσεων διότι μέσα στο τελευταίο 6μηνο είχε και άλλη εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής (έστω και εντός 15νθημέρου από τη λήξη της, καθυστέρησε την πληρωμή της δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

► Φορολογούμενος είχε εντάξει οφειλές του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 δόσεων και δεν έχει καθυστερήσει ποτέ καμία οφειλή και καμία δόση. Στις 31.7.2017 λήγει δόση φόρου εισοδήματος η οποία πληρώνεται εκπρόθεσμα στις 3.8.2017 διατηρώντας στην περίπτωση αυτή ενεργή και τη ρύθμιση των 100 δόσεων (εφόσον η εξόφληση έγινε εντός 15νθημέρου). Ο ίδιος οφειλέτης όμως, πληρώνει εκπρόθεσμα στις 4.11.2017 το Φ.Π.Α. της επιχείρησής του που έληγε στις 30.10.2017 χάνοντας στην περίπτωση αυτή τη ρύθμιση των 100 δόσεων διότι μέσα στο τελευταίο 6μηνο είχε και άλλη εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής (έστω και εντός 15νθημέρου από τη λήξη της, καθυστέρησε τη δόση του φόρου εισοδήματος).

Συνεπώς τονίζουμε ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με το θέμα αυτό και οι φορολογούμενοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση να εξετάζουν από το νέο έτος, πριν κάποια οφειλή τους καταστεί ληξιπρόθεσμη, εάν κατά το προηγούμενο διάστημα (από 1.1.2017) είχαν κάνει χρήση του 15νθημέρου που τους δίνει ο νόμος και έχουν εξοφλήσει καθυστερημένα κάποια οφειλή. Εάν το έχουν κάνει εντός της προηγούμενης περιόδου δεν έχουν το δικαίωμα για δεύτερη φορά να το επαναλάβουν εάν και εφόσον δεν περάσει εξάμηνο από την πρώτη φορά. Θα πρέπει να εξοφλούν ή να ρυθμίζουν την οφειλή πριν γίνει ληξιπρόθεσμη

Πηγή: Taxheaven

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες

Nασιώκας Γεώργιος & συνεργάτες

Λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο

Παπαδιαμαντοπούλου 68 Ζωγράφου – Αθήνα

Τηλ. 2107779009

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print